s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-
Edicions anteriors

S E M I N A R I S     2 0 0 3S1
mobilitat urbana

Coordinadors: Carme Miralles, professora del departament de Geografia de la UAB i Rafael Requena, coordinador de la Taula de Mobilitat de Sabadell.

En els darrers anys, el problemes derivats de la creixent mobilitat de persones i mercaderies així com les estratègies locals per assolir un model més sostenible i segur s'han convertit en un element d'intens i polèmic debat a les ciutats.

Aquest seminari té per objectiu ser un marc de reflexió a l'entorn d'aquesta problemàtica urbana i, sobretot, a les estratègies locals que s'han posat en marxa per tal de fer front als dèficits de mobilitat i accessibilitat. En aquest sentit les ponències s'emmarquen en 4 temes considerats bàsics: participació ciutadana i mobilitat, planificació urbana i mobilitat, foment de la mobilitat sostenible i segura, i accessibilitat al món laboral i educatiu.

Lloc: CESTIC, av. de Francesc Macià, 35.
Dates: 7 i 8 de juliol
S2
Comerç a Internet

Coordinador: Remo Suppi Boldrito, director de l'Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell.

Els objectius del curs estan orientats a donar una visió real (característiques, disseny i desenvolupament) d'un model de negoci basat en el comerç electrònic per mitjà d'Internet. Es descriuen els principis bàsics, les implicacions en la nova economia i es presenten, des del punt de vista tecnològic, tots els factors implicats respecte al disseny i desenvolupament d'una aplicació d'aquestes característiques. Com a complement d'aquesta formació teòrica, es faran unes pràctiques en què s'ensenyarà a desenvolupar i posar en funcionament un portal de comerç electrònic totalment operatiu basat en la tecnologia actual.

Lloc: Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell, c. dels Emprius, 2.
Dates: del 7 a l'11 de juliol
S3

Coordinadora: Montserrat Roig, Directora del programa de Migració i Ciutadania del Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID)

Les característiques socials i culturals de la població es transformen. Les dinàmiques socials, culturals i urbanes també es diversifiquen. Apareixen noves formes de vida, i de mort, que impliquen diferents tipus de famílies i de relacions i hàbits socials. Aquesta situació genera necessitats i demandes socials diferents, els principals receptors de les quals són els governs locals, malgrat que no tenen, en la major part dels casos, la competència normativa o tècnica per afrontar-les.
Per tant, aquest seminari pretén oferir un espai per analitzar i valorar diferents models d'incorporació de les persones immigrades a les societats receptores, tot posant l'accent en la perspectiva local, facilitant la seva integració a partir de les xarxes de serveis normalitzats de la ciutat i de la implicació de les entitats i de la ciutadania, per tal de mantenir la cohesió social.

Lloc: CESTIC, av. de Francesc Macià, 35.
Dates: 8 de juliol.
S4
L'audiovisual a Catalunya

Coordinadors: Juan José Pérez, conseller delegat de m@squecine i membre del consell executiu de l'ESDI, i Idoia Garcia, cap del departament de Teoria Social, Art i Disseny de l'ESDI.

Audiovisual són moltes coses: indústria i independència, ofici i creació, professió i afició, televisió i contratelevisió, art i entreteniment, cintes i instal·lacions, media i mitjans. Fins i tot aquí, si es tracta de l'audiovisual català en una determinada accepció, l'objecte d'estudi és també més que un, és, fins i tot, múltiples coses: propòsits, estils, temes, motivacions, procedències, etc.
Tenint en compte aquest panorama, el seminari es plateja com una anàlisi de la problemàtica actual de l'audiovisual a Catalunya en tres aspectes fonamentals: formació, producció i distribució.

Lloc: ESDI, c. del Marquès de Comillas, 83.
Dates: del 8 a l'11 de juliol.

S5

Coordinadores: Carme Casablancas, vicedirectora en Economia de l'EUEE, i Mercè Brey, directora de producte internacional de Banc Sabadell.

Atès el gran atractiu que presenta per a les empreses catalanes la Unió Europea (més del 70% de les exportacions l'any 2001 varen tenir com a destinació la UE), és del tot necessari conèixer què pot significar per a les empreses catalanes l'ampliació del seu mercat objectiu a fi d'aprofitar les noves oportunitats o, si escau, de minimitzar les possibles amenaces.
L'objectiu d'aquest seminari és fer una reflexió sobre el nou entorn en el qual operaran les empreses a partir de 2004, un cop s'hagin incorporat els 10 candidats que tenen aprovada l'annexió a la Unió Europea, fent especial èmfasi en els aspectes bàsics que determinaran l'èxit en la decisió empresarial d'invertir en aquests mercats.

Lloc: CESTIC, av. de Francesc Macià, 35.
Dates: 9 i 10 de juliol.
S6

Coordinadors: Joan Prats, director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i director de l'Institut Internacional de Governabilitat, i Antoni Galiano, coordinador de projectes dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.

En nombroses ocasions sentim parlar del terme governabilitat sense saber què hem d'entendre. En termes pràctics, quan es tracta de concretar què s'ha de fer perquè una democràcia sigui governable les propostes són tantes i tan diverses que la governabilitat sembla el nou compendi de les ciències socials. La governabilitat deixa fins i tot de tenir una dimensió exclusivament política i passem a parlar de governabilitat econòmica, social, ambiental, educativa, urbana, etc.
En aquesta segona edició del seminari de governabilitat, ens proposem repassar l'agenda de la governabilitat en un moment de transició de la societat de la informació a la societat del risc.

Lloc: CESTIC, av. de Francesc Macià, 35.
Dates:10 i 11 de juliol.
S7
Imatge mèdica
S8
Infertilitat masculina

Coordinador: Joan Guanyabens, director de Desenvolupament Organitzatiu
UDIAT-CD, SA.

Aquest seminari pretén donar resposta de forma periòdica a la necessitat de conèixer el progrés de la tecnologia digital en l'àmbit de les tecnologies diagnòstiques basades en la imatge i el seu impacte en l'organització i el maneig dels malalts. Per tant, el contingut farà referència a l'estat de la qüestió de: generadors d'imatge mèdica, sistemes d'informació, PACS, visualitzadors, etc. i a avenços, reptes i tendències en: usos i aplicacions, tecnologia, organització, anàlisi cost / benefici i productivitat, qualitat assistencial, educació / formació i recerca.

Lloc: Corporació Parc Taulí, parc del Taulí.
Data: 11 de juliol.

Coordinadores: Míriam Guitart, sènior, Cap de Genètica, Laboratori. UDIAT-Centre Diagnòstic. Corporació Parc Taulí (CPT), Institut Universitari Parc Taulí (IUFPT) i Cristina Templado, Directora Departament de Biologia Cèl.lular, Fisiologia i Immnuologia. Universitat Autònoma de Barcelona.

La infertilitat és un problema prevalent que, en els països occidentals, afecta a un 15% de les parelles. Actualment encara es desconeixen moltes de les causes d'infertilitat i, en la pràctica clínica, és comú el diagnòstic d'infertilitat idiopàtica. La seva comprensió únicament és possible tenint en compte els factors claus genètics i ambientals. Aquest seminari pretén la posada al dia dels avenços genètics i la seva utilitat clínica en relació a la infertilitat. Enguany s'abordarà la infertilitat masculina: etiologia, diagnòstic i avenços en el tractament i el proper any es programarà un simpòsium sobre infertilitat femenina.

Lloc: CESTIC, av. de Francesc Macià, 35.
Dates: 18 de setembre.
S9

Coordinador: Josep Maria Canals i Cabiró, assessor de Localret

Les xarxes de telecomunicacions mòbils permeten dia a dia velocitats més altes. Els telèfons mòbils i els ordinadors personals convergeixen i es solapen les seves capacitats. En aquesta situació comencen a aparèixer veritables aplicacions corporatives, les quals permeten crear nous serveis i millorar els existents.

Lloc: CESTIC, av. de Francesc Macià, 35.
Dates: 18 de setembre
Telecomunicacions mòbils


TALLERS PERMANENTS    2003Sabadell Universitat ofereix la possibilitat de fer periòdicament cursos formatius de diferents temes. Per a més informació sobre les dates i els horaris, o per fer les inscripcions, us podeu adreçar a la seu del centre on es duen a terme o bé trucar al telèfon d'informació que s'indica en cada cas.


T1

Coordinadors: Agustí Quer, professor de l'EUEE, i Carme Casablancas, vicedirectora en Economia de l'EUEE.

Dominar els coneixements necessaris per saber utilitzar i adaptar la comptabilitat a l'entorn informàtic, tot aprenent les característiques i el funcionament d'un programa informàtic estàndard actual (ContaPlus Élite 2003).

Lloc: Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell, c. dels Emprius, 2.
Més informació: 937 287 761 / suport.departamental.sabadell@uab.es


ContaPlus Élite 2003
T2

Coordinadors: Ricard Pedreira, professor de l'EUEE, i Carme Casablancas, vicedirectora en Economia de l'EUEE.

Conèixer els mecanismes de la comunicació en públic i la seva pràctica, tot reforçant, des d'una vessant teòrica, tècniques d'expressió, comunicació i dinàmica de grups i, des d'una vessant pràctica, amb participació i presentació d'un tema específic.

Lloc: Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell, c. dels Emprius,2.
Més informació: 937 287 761 / suport.departamental.sabadell@uab.escomunicació
T3
IMATGE MÈDICA DIGITAL

Coordinador: Joan Guanyabens, director de Desenvolupament Organitzatiu de l'UDIAT-CD, SA

Introducció a la imatge mèdica digital, revisió de l'estat actual i l'evolució de la tecnologia digital en l'àmbit del diagnòstic per la imatge, dels elements i les bases (adquisició, arxiu, PACS, visualitzadors, etc.). Integració amb els sistemes d'Informació, impacte de la digitalització en l'organització d'un servei de diagnòstic per a la imatge.

Lloc: Fundació Parc Taulí, Parc del Taulí.
Mes informació: 93 717 11 54 (Josep Fernández)

imatge mèdica
T4
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

Coordinador: Josep Maria Marimon, cap del departament d'Audiovisual de l'ESDI.

Nocions bàsiques en l'ús de les càmeres de vídeo digital i en l'ús de la llum. Les pràctiques inclouran la realització d'una peça audiovisual, com també un documental, un videoclip o un espot.

Lloc: ESDI, c. del Marquès de Comillas, 83.
Més informació: 93 727 48 19


AUDIOVISUAL
T5
POSTPRODUCCIÓ DIGITAL

Coordinador: Josep Maria Marimon, cap del departament d'Audiovisual de l'ESDI.

Aprofundir en el llenguatge audiovisual i en les tècniques d'edició en un dels programes més divulgats en l'àmbit professional del vídeo: Final Cut.

Lloc: ESDI, c. del Marquès de Comillas, 83.
Més informació: 93 727 48 19


postprod.digital
T6

Coordinador: Ricardo Sànchez, assessor en disseny accessible a la xarxa.

Com es poden crear webs amb un disseny que centri la seva atenció en la riquesa inherent a la diversitat, que es pugui beneficiar de l'intercanvi i la comunicació amb les persones més enllà de les seves diferències, siguin físiques, sensorials, materials, cognitives o culturals

Lloc: CESTIC, av. de Francesc Macià, 35.
Data: 8 de juliol.
(Aquest curs no forma part dels tallers permanents ja que només es farà una sola edició en la data prevista)
  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T